Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Uniballe.pl

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej uniballe.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.uniballe.pl na rzecz Klientów.
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca to Paweł Cybulski Cybul Radical Solutions ul. Sikorskiego 5, 05-119 Łajski VAT PL5222773811, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.uniballe.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.
 6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „dodaj do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
 8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.
 10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Paweł Cybulski Cybul Radical Solutions ul. Sikorskiego 5, 05-119 Łajski, tel.: +48 604 468 242, adres e-mail: kontakt@uniballe.pl
 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
 13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
 17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
 18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1 Ogólne warunki Umowne

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem www.uniballe.pl.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

2 Warunki korzystania i Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową i aktywne konto email
 2. W celu realizacji zamówienia konieczne jest podanie aktywnego numeru kontaktowego.
 3. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 4. Klient może zarządzać swoimi zamówieniami za pomocą panelu stanowiącego część integralną strony uniballe.pl
 5. Konto można założyć poprzez rejestrację na stronie uniballe.pl. Do wykonania w.w. czynności konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu
 6. Rejestracja konta jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacją regulaminu sklepu

3 Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, poprzez funkcję „kupuję i płacę” znajdującą się w Koszyku
 2. Klient może złożyć zamówienie posiadając zarejestrowane konto w sklepie oraz bez rejestracji konta
 3. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:
  1. Dane kupującego w celu wystawienia faktury,
  2. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia oraz numer kontaktowy,
  3. sposób Dostarczenia Produktów poprzez wybór opcji dostawy
  4. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
 4. Złożenie zamówienia jest poprzedzone podaniem całkowitej kwoty do zapłaty włączając koszt dostawy
 5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Kupuję i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna.
 6. Zawarcie umowy kupna jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
 7. Jeśli sprzedawca nie może zrealizować złożonego zamówienia, niezwłocznie skontaktuje się z klientem w celu przekazania takiej informacji. Kupujący ma prawo anulować zamówienie lub jego część.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres email. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

4 Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
 3. Sprzedawca ma prawo dowolnie zmieniać ceny poszczególnych produktów.
 4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 6. Wydanie lub wysyłka produktów następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 7. Wydanie Produktów odbywa się poprzez dostarczenie prze firmę zewnętrzną pod adres podany przez klienta podczas składania zamówienia, lub w siedzibie firmy w przypadku wyboru odbioru osobistego jako opcji dostawy.
 8. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta w przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności. W przypadku płatności przy odbiorze, towar jest wysyłany niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 9. Wydanie produktów jest potwierdzane przez sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości emial na adres podany przez kupującego podczas składania zamówienia.
 10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 11. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

5 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w koszyku przed realizacją zamówienia i zawiera koszt transportu i płatności
 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności – Przelewy24,
  3. Pay Pal
  4. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.
  5. Gotówką przy odbiorze w miejscu prowadzenia działalności przez sprzedawcę
 5. Do każdego zakupu dołączany jest rachunek lub faktura VAT, wysyłane z produktem lub elektronicznie na podany adres email przez kupującego.
 6. Klient kupując produkty z płatnością przy odbiorze zobowiązuje się do zapłaty należności za towar i kosztów przesyłki.
 7. Sprzedawca nie sprzedaje produktów z odroczonym terminem płatności.
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. Rezygnacji z zamówienia lub jego części przed realizacją zamówienia
  3. Uznania przez sprzedającego reklamacji.
 10. Zwrot płatności następuje Konto bankowe podane przez klienta w formularzu zwrotu lub przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@uniballe.pl
 11. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej wartości zakupionych produktów i najtańszej dostępnej formy dostawy.

6 Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe klienta na które przesłane zostanie rozpatrzenie reklamacji.
 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.
 6. Jeśli produkt jest wadliwy klient może żądać wymiany na produkt wolny od wad, lub żądać zwrotu należności.
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.
 8. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 9. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacja o gwarancji znajduje się w opisie produktu. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
 10. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 11. Elementy zakupione u sprzedawcy przeznaczone są do montażu przez profesjonalistów, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawny montaż.
 12. W przypadku uzasadnionej wady towaru sprzedawca może wymienić towar na nowy, jednak nie ponosi kosztów związanych z powstałą awarią.
 13. Części sprzedawane przez sprzedawcę przeznaczone są do użytku poza drogami publicznymi.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu wynikające z zastosowania produktów o zbyt niskiej wytrzymałości. Kupujący dokonując zakupu oświadcza, że posiada pełną wiedzę potrzebną do oszacowania wytrzymałości podzespołów koniecznej do poprawnego funkcjonowania w wybranym zastosowaniu.

7 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Kupujący jest zobowiązany do poprawnego zapakowania odsyłanego produktu i ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego produktu w stanie nienaruszonym.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą.
 9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

8 Promocje i akcje promocyjne

 1. Osoby biorące udział w promocjach i konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 2. W trakcie trwania promocji jeden Klient może dokonać tylko jednego zakupu towaru objętego akcją promocyjną, jeśli w promocji nie ma innej informacji.

9 Postanowienia uzupełniające

 1. Cała zawartość strony internetowej uniballe.pl, włączając logotypy, grafiki i niniejszy regulamin stanowią własność sprzedającego i są objęte prawami autorskimi.
 2. Sprzedawca dokonuje wszelkich starań aby ochronić dane kupującego.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych,
  2. Konsekwencje korzystania z konta klienta przez osoby trzecie.
  3. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zbierać dane o kliencie poprzez wykorzystanie plików cookies.
 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody użytkowników, lub gdy jest to konieczne do realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta.
 7. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Jeśli regulamin sklepu jest w konflikcie z przepisami Polskiego prawa, zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.